Saturday, June 22, 2013

தோழன் தோழிதோள் கொடுப்பான் தோழன்
தொல்லைகள் கொடுப்பாள் தோழி 

Sunday, June 16, 2013

நம் சந்திப்புகள்

எதிர்பாராமல் பலமுறை நம் சந்திப்புகள்  நிகழ்ந்ததுண்டு
எதிர்பார்கிறேன் பலமுறை மீண்டும் நிகழ வேண்டும் நம் சந்திப்புகள்