Wednesday, July 5, 2017

வெறுமையான வாழ்வு

எதோ ஒரு வெறுமை
அதில் தொடரும் தனிமை பலருக்கு இருக்கிறது
அந்த தனிமைக்கு யார் காரணமோ அவன்/அவள் நினைவில் ஏதேதோ எழுதுகிறார்கள்/பினாத்துகிறார்கள்
அன்பாய் கோபமாய் பாவமாய் .
 😊🔈🔋📚📓🔏💊💉🔮😁😁😂😂